Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Oferta konkursowa 2024-04-11

 

 

ISP.041.12.3.2023                                                                          Sucha Beskidzka 04.03.2024 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, 

Kościelna 3,

34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 786 957 688,                                 

e-mail: parafiannmpsucha@gmail.com

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

„Odnowienie ceglanej elewacji wieży kościoła parafialnego pw Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej”

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace konserwatorskie przy ceglanych wątkach muru elewacji wieży kościoła, wykonane w terminie do 31.08.2024r., zakres prac obejmuje 230 m2.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

W ramach zadania przeprowadzone zostaną kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła. W ramach zadania przeprowadzone zostaną kompleksowe prace konserwatorskie ceglanych i kamiennych wątków ścian elewacji wieży kościoła od poziomu głównego okna, tj. od poziomu dachów naw bocznych. Konieczność przeprowadzenia prac wynika ze złego stanu technicznego muru. Prace przy wątku ceglanym prowadzone będą równolegle z pracami przy pokryciu dachu i kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej. Prace będą miały na celu zatrzymanie procesów destrukcyjnych, zachowanie tkanki historycznej przez dezynfekcję, oczyszczenie, wzmocnienie struktury materiałów, wykonanie iniekcji i wzmocnień pęknięć muru, usunięcie wadliwie wykonanych przemurowań, wykonanie napraw muru w nawiązaniu do charakteru muru historycznego (cegłą o dobranym kształcie i kolorystyce). Kolejny etap obejmował będzie przywrócenie walorów estetycznych przez uzupełnienie ubytków elementów kamiennych, cegieł i spoin, scalenie kolorystyczne zachowanych w dobrym stanie technicznym przemurowań oraz zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych i korozji biologicznej przez wykonanie zabiegu impregnacji i hydrofobizacji.

 

Prace konserwatorskie powinny być przeprowadzone zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich elewacji zewnętrznych, bramy, ogrodzenia i kamiennych elementów znajdujących się w otoczeniu kościoła, ceglanych wątków ścian wnętrza, kamiennych elementów wystroju oraz żelaznej kraty między kruchtą a nawą główną kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej, opr. mgr Małgorzata Mrzygłód- Tomasik,
mgr Joanna Krzywda, Kraków luty 2016r, zatwierdzonym przez MWKZ Pozwoleniem
nr 559/16 z dnia 24 05 2016r.

 

„1.4.1 WĄTKI CEGLANE

1.Oczyszczenie wątku należy poprzedzić wykonaniem prób na obiekcie. Wstępnie przewiduje się oczyszczenie gorącą parą pod ciśnieniem z wstępnym, chemicznym rozmiękczeniem nawarstwień pasta z fluorkiem amonu Alkutex-Fassadenreiniger-paste f. Remmers lub metodą suchą z użyciem agregatu „CePe” przy odpowiednim doborze ścierniwa nie naruszającego spieku i naturalnej patyny cegły, po przeprowadzonych próbach.

 1. Dokonanie przeglądu z udziałem specjalisty i zbadanie przyczyn spękanych wątków. W miejscach, gdzie będzie to konieczne wykonane zostaną wzmocnienia konstrukcyjne murów wg zaleceń i zgodnie ze sztuką.

3.Uporzadkowanie spoin, poprzedzone badaniami konserwatorskimi. Rozpoznanie stanu zachowania i zakresu spoin oryginalnych. W przypadku znacznego osłabienia zostaną wzmocnione impregnatem krzemoorganicznym KSE 300 f. Remmers lub równoważnym. Usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania- niewłaściwe cementowe lub późniejsze spoiny, silnie degradowane i rozwarstwione.

4.Usunięcie nawarstwień biologicznych preparatem BFA Entferner f. Remmers lub równoważnym.

5.Wzmocnienie strukturalne cegieł o uszkodzonym licu preparatem z estrem kwasu krzemowego KSE 100, 300 f. Remmers lub równoważnym.

 1. Wymiana najbardziej zniszczonych cegieł tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie licowania/cerowania cegłą dostosowaną pod względem kolorystyki i wymiarów (murowanie na zaprawie trasowej).
 2. Uzupełnienia osłabionych partii wątków: przemurowania wykonane zostaną cegłą dostosowaną pod względem wymiaru. Ew. uporządkowanie wytypowanych partii wątków pochodzących z wcześniejszych napraw, ustalenia komisyjne po oczyszczeniu.

8.Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł zaprawą mineralną, barwioną w masie Restauriermortel f. Remmers z dodatkiem preparatu zwiększającego przyczepność Haftfest f. Remmers.

 1. Uzupełnienie ubytków spoinowania zaprawą wapienno- trasową lub zastosowanie gotowych fug trasowych firmy Tubag, podbarwione pigmentami na zadany kolor. W przypadku niewielkich uzupełnień uelastycznioną zaprawą mineralną Ecc Fugenmortel f. Remmers podbarwioną w masie. Zaprawy kładzione w cienkich warstwach mogą być modyfikowane emulsją polimerów organicznych Aida Haftfest Spezial f. Remmers, dodawaną do wody zrobowej w stosunku 1:4.

10.Scalenie kolorystyczne wątków ceglanych w miejscach trwałych przebarwień zakłócających odbiór estetyczny elewacji w tym ew. Korekta partii przemurowań z poprzednich renowacji. Zastosowanie pigmentów na spoiwie na bazie spoiw silikatowych Restauro Lazur f. Keim lub równoważnych.

 1. Korekta napraw lub wymiana, uszczelnienie miejsc styku wątku ceglanego z obróbkami blacharskimi.
 2. Po ustaleniach i ocenie stanu hydrofobizacja powierzchni wątku np. preparatem krzemoorganicznym Funcosil SNL lub WS f. Remmers.”

 

„1.4.2 KAMIENIARKA

 1. Oczyszczenie powierzchni metodą dostosowaną do stanu zachowania kamienia. Proponuje się metodę oczyszczania parą wodną pod ciśnieniem, wspomaganą chemicznym działaniem preparatu Alkutex Fassadenreininger-Paste f. Remmers opartego na fluorku amonu lub metodą suchą z użyciem agregatu „CePe” przy odpowiednim doborze ścierniwa. W przypadku rzeźb ważne jest dokładne oczyszczenie, możliwe zastosowanie metody ablacji laserowej. Wybór metody i wytypowanych partii po wykonanych próbach.
 2. Usunięcie wadliwych technologicznie i osłabionych starych kitów i spoin poprzez mechaniczne wykucie.
 3. Usunięcie skrajnie zwietrzałych i rozwarstwionych fragmentów powierzchni kamienia.
 4. Dokonanie przeglądu odsłoniętych metalowych kotew (montażowych) i przeprowadzenie odpowiednich działań oczyszczających i zabezpieczających metal przed dalszą korozją, zgodnie ze sztuką.
 5. Dokonanie oględzin stanu zachowania poszczególnych ciosów i ostateczne ustalenie zakresu uzupełnień.
 6. Lokalnie dezynfekcja powierzchni preparatem BFA Entferner f. Remmers lub Agicid f. Keim lub równoważne.
 7. Lokalnie odsolenie powierzchni elementów zasolonych metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska z użyciem kompresów z bentonitu z piaskiem.
 8. Wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia spoiwem krzemoorganicznym KSE 100, 300 f. Remmers lub równoważne metodą wielokrotnego powlekania, celem uzyskania jak najgłębszej penetracji impregnat (powinno się pozostawić do pełnego związania na okres dwóch tygodni).
 9. Sklejenie spękań kamienia dwuskładnikową, epoksydową żywicą iniekcyjną Injektionsharz 100 f. Remmers lub równoważną.
 10. Demontaż i ponowne prawidłowe osadzenie ciosów ruchomych, obluzowanych. Wyczyszczenie muru i zalicowanie szprycem cementowym, montaż ciosów z zastosowaniem kotew stalowych oraz kleju montażowego np. prod. Ceresit CX5, zaprawa mineralna firmy Mapei P9 lub równoważne.
 11. Rekonstrukcja poważnie zniszczonych lub brakujących elementów (wg analogii) i ich montaż. Zastosowanie piaskowca o podobnej barwie, z tego samego rodzaju piaskowca.
 12. Uzupełnienie większych ubytków kamienia taszlami z tego samego rodzaju piaskowca o zbliżonej kolorystyce. Montaż większych wstawek na stelażu- drutu/prętów nierdzewnych wklejonych na spoiwie poliestrowym Hy Hilti lub równoważne.
 13. Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia kitem wapienno-piaskowym z dodatkiem białego cementu i pigmentów mineralnych lub gotową masą mineralną do uzupełnień piaskowców Funcosil Restauriermortel f. Remmers lub równoważne.
 14. W miejscach, gdzie na skutek procesów destrukcyjnych nastąpiła całkowita utrata lica kamiennego, proponuje się, w miarę możliwości ponowne opracowanie kamieniarskie powierzchni, zgodnie z fakturą, uzupełnienia kitami wykonując tylko w tych miejscach, gdzie jest to konieczne.
 15. Uzupełnienie spoinowania gotową, uelastycznioną masą mineralną Fugenmortel ECC f. Remmers lub zaprawą tradycyjną z dodatkiem wapna trasowego (piasek, wapno, dodatek cementu białego portlandzkiego 250 + pigmenty).
 16. Ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia na uzupełnieniach na spoiwie silikonowym Historic Lasur f. Remmers lub silikatowym Restauro-Lasur f Keim.
 17. Hydrofobizacja wytypowanych partii kamienia preparatem Funcosil WS lub Funkosil SL f. Remmers lub równoważne.
 18. Wykonanie ochraniających kamień ofasowań z blachy miedzianej na górnej powierzchni nakryw kamiennych.” s. 33-34.

 

 

Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości wykonanych prac oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.

 

Realizacja:

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest kościół pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 3 34-200 Sucha Beskidzka. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia pod wskazanym adresem w terminie do 31.08 2024r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca,
w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 835) tj.:

 • Wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
  w art. 1 pkt 3 ustawy;
 • Wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. Weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

 

Termin i sposób składania ofert

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Ofertę można (według wyboru wykonawcy):

 • złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, ul Kościelna 3– w godzinach 18.30-19.00
 • przesłać pocztą elektroniczną (jako skany podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: parafiannmpsucha@gmail.com

 

Termin składania ofert upływa 12.05.2024

 

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy chyba, że wynika to ogólnodostępnych rejestrów (KRS, CEIDG).

 

Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (OPZ),
 2. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. zawiera rażąco niską cenę do przedmiotu zamówienia,
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia
lub wyjaśnienia treści oferty.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania objętego przedmiotem zamówienia, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak
i Wykonawcy.

Cena określona w ofercie będzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

 • koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • formę wynagrodzenia ryczałtowego,
 • koszty świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia,
 • koszty wykonania zobowiązań na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym umowy,
 • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo. Płatność zostanie dokonana przelewem
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Szczegółowe zasady rozliczania i zapłaty wynagrodzenia zostaną ustalone w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego OPZ.

 

Kryterium oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów (Lp) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady: 

 

 

           najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto

LP  =  ----------------------------------------------- x 100

                      badana cena ofertowa brutto

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka,
  Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka jest Pan Zbigniew Maryon, tel. +48 (33) 874-95-00, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
  z 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione
  na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim
  je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. przepisów dot. archiwizacji dokumentów);
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie byłoby możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

Załącznik nr 1 do OPZ

 

WYKONAWCA:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

reprezentowany przez:

 (imię, nazwisko, podstawa reprezentacji)

 

 

                                                                                   Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkie                                                                                                                                                                     Kościelna 3

                                                                                   34-200 Sucha Beskidzka       

 

 

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Odnowienie ceglanej elewacji wieży kościoła parafialnego pw Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej”(rej. zab. nr A-1047/M, A-1456/M), prowadzone na podstawie pozwolenia konserwatorskiego nr 559/16 z dnia 24 05 2016r wydanego przez MWKZ w Krakowie, przedłużonego Decyzją nr ZR-I-5142.318.2021 z dnia 20 grudnia 2023 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

                                                                   

(słownie cena ofertowa brutto:               )

 

 

 

 1. Oświadczamy, że:
 • zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia podanymi przez Zamawiającego w OPZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
 • uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, skalkulowania ceny ofertowej i wykonania zamówienia,
 • akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego,
 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 7 dni od upływu terminu składania ofert,
 • wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
  – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 1. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Dane kontaktowe:
 • osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
 • telefon:
 • e-mail:

 

 

Załącznik nr 2 do OPZ

                                                                                                                                                                  ZAMAWIAJACY:

                                                                                                                                                                    Parafia pw. Nawiedzenia NMP
                                                                                                                                                                    w Suchej Beskidzkiej

                                                                                                                                                                    Kościelna 3

                                                                                                                                                                    34-200 Sucha Beskidzka       

 

 

WYKONAWCA:

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

reprezentowany przez:

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Odnowienie ceglanej elewacji wieży kościoła parafialnego pw Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonego przez Gminę Sucha Beskidzka, oświadczam, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

Załącznik nr 3 do OPZ

 

Umowa nr….2024

 

W dniu ………….. 2023 r. w Suchej Beskidzkiej, zwaną pomiędzy Parafią
pw. Nawiedzenia NMP zwanej dalej Zamawiającym, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej: 552-13-08-335, reprezentowaną przez ks. dr Wiesława Popielarczyka- proboszcza parafii

 

a

 

……………………………………………………

 

zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania, została zawarta umowa o następującej treści:

 

 

 • 1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia „Odnowienie ceglanej elewacji wieży kościoła parafialnego pw Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej” zwanej dalej „zamówieniem”, „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ofertą Wykonawcy złożoną w dniu ……….….
 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa OPZ.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów zamówienia.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
 6. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Prace konserwatorskie przy trzech kamiennych rzeźbach wyeksponowanych na elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej”

 

 

 • 2

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.08.2024

 

 • 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyraża się kwotą netto …………… zł (słownie: …………………) plus ….% podatku VAT tj. ……………. zł (słownie: ……………………..), co łącznie stanowi kwotę brutto …………….. zł (słownie: ……………………….).
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jednorazowo po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego. Wzór protokołu odbioru końcowego ustali Zamawiający.
 5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania                                        przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 

 • 4

Kary umowne

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie określonym w § 2 umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wyznaczonym terminie – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
  3. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
 2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.
 6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary                  z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

 

 • 5

Umowne prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
 2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia;
 3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
 4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;            
 5. Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, OPZ, ofertą lub wskazaniami Zamawiającego.
 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
 7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.
 8. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                          i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

 

 • 8

Gwarancja i rękojmia

 

 1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy. Terminy gwarancji za wady rozpoczynają swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.
 2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
 3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek oraz wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad i usterek.. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać lub warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
 5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres korespondencyjny: .......................) lub pocztą elektroniczną (e-mail: ...................), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 1. Jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia;
 2. W pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminów.

 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 5 Wykonawca, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacja przekazana na dane teleadresowe wskazane w ust. 5 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.
 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
 3. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego
  i Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

 

 • 6

Przedstawiciele stron

 1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest: ……………, tel. ……………., e-mail: ……………………………...
 2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest: ……………….., tel. ……………………., e-mail: …………………………..
 3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
 4. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 3 informacja przekazana na e-mail wskazany w ust. 1 i 2 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona                        z powodu nieaktualnego adresu.

 

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                     (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

 • 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:                              

  1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 Załączniki do oferty:

Pozwolenie

Pozwolenie budowlane

Pozwolenie konserwatorskie

Przedłużenie pozwolenia

 

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY